HSK五级日常辅导 HSK Training

听力(一)介绍

杨老师 · 30分钟
HSK五级日常辅导 HSK Training

预测题目:态度

杨老师 · 30分钟
HSK五级日常辅导 HSK Training

预测题目:关系、人物

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

预测题目:事件、话题

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

预测题目:时间、行为

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

预测题目:原因、事物、地点、方式

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

预测题目:状况、评价

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

听力(二)1介绍、技巧

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

类型:日常生活1

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

类型:日常生活2

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

类型:工作交往

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

类型:学习研究、问题解决

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

听力(二)2介绍、预测

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

类型:故事

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

类型:故事

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

故事类:生活故事

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

非故事类:议论文

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

说明文

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

细节题

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

概括题、推理题

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买
HSK五级日常辅导 HSK Training

关联词

杨老师 · 30分钟
7.99 立即购买